Probeübersetzung aus der schwedischen Tageszeitung DAGENS NYHETER vom 7. November 2009

 

Rysk-tyska gasledningen
Polen bygger kärnkraftverk som svar på gasledningen

Polen bygger två kärnkraftverk med hjälp av Frankrike. Det är det polska svaret på 
gasledningen i Östersjön. Polen vill göra sig oberoende av rysk naturgas.
Polen har hela tiden varit en motståndare till gasledningen i Östersjön. När 
Ryssland och Tyskland får direktkontakt och ledningen inte längre går landvägen via 
Polen innebär det samtidigt att beroendet ökar.
Det är ett skäl till att Polen nu satsar på kärnkraft. Ett annat skäl är förstås att 
komma i från det egna kolberoendet.
Den polske premiärministern Donald Tusk var i veckan i Paris och träffade den 
franske presidenten Nicolas Sarkozy. Kärnkraftslandet Frankrike ska hjälpa Polen att 
bygga två reaktorer.
Den ena ska ligga i Zarnowiec precis vid Östersjökusten, den andra i Klempicz norr 
om Poznan.
På bägge dessa orter fanns det planer för kärnkraftverk av rysk typ redan på 80-
talet, men efter Tjernobyl-katastrofen 1986 blev det politiskt omöjligt. Den första 
reaktorn ska tas i drift 2020, den andra fem år senare. Polen har dessutom kommit 
överens med de baltiska staterna om bygget av ett kärnkraftverk i Litauen.


Russisch-deutsche Gasleitung
Als Antwort auf die Gasleitung baut Polen Kernkraftwerke

Mit Hilfe Frankreichs baut Polen zwei Kernkraftwerke. Dies ist die Antwort Polens 
auf die Gasleitung in der Ostsee. Polen möchte von russischem Erdgas unabhängig 
werden.
Polen ist die ganze Zeit über als Gegner der Gasleitung in der Ostsee aufgetreten. 
Kommt es zu einer Direktverbindung zwischen Russland und Deutschland und verläuft die 
Leitung nicht länger auf dem Landweg über Polen, so beinhaltet dies zugleich eine 
zunehmende Abhängigkeit.
Dies ist einer der Gründe, weshalb Polen jetzt auf Kernkraft setzt. Ein anderer 
Grund ist natürlich, dass man die eigene Abhängigkeit von der Kohle hinter sich 
lassen will.
Der polnische Premierminister Donald Tusk war diese Woche in Paris und traf den 
französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Das Atomkraftland Frankreich soll Polen 
beim Bau von zwei Reaktoren unterstützen.
Der eine soll direkt an der Ostseeküste in Zarnowiec liegen, der andere in 
Klempicz, nördlich von Poznan.
Für beide Orte gab es bereits in den 1980er Jahren Pläne, Kernkraftwerke eines 
russischen Typs zu bauen, was jedoch nach der Katastrophe von 
Tschernobyl 1986 politisch unmöglich wurde. Der erste Reaktor soll 2020 in Betrieb genommen 
werden, der zweite fünf Jahre später. Polen hat sich des Weiteren mit den baltischen 
Staaten über den Bau eines Kernkraftwerks in Litauen geeinigt.

 

 

Vorschläge und Proben für Buchübersetzungen aus dem Schwedischen

Joachim Israel, Ett upproriskt liv. Memoarer, Norstedts Förlag, Stockholm 1998
[Ein aufrührerisches Leben. Memoiren]

På kvällen den 30 September 1938, när de fyra herrarna i München hade beseglat Europas öde, steg jag i land i Trälleborg. Det hade redan mörknat. Sverige låg obestämbart dimmigt framför mig. En medresenär från färjan körde mig i sin bil till Malmö. Färden gick genom höstmörka byar, höljda i töcken. Alla tycktes sova. Mitt första intryck av Sverige var ett land omgivet av tungt mörker, dimma och regn.
        Från Malmö tog jag tåget till Hässleholm. I kupén fanns den vanliga skylten ”rökning förbjuden”. Jag kunde inte svenska och fruktade att det var någonting ”för juden”; så djupt satt förföljelsens rädsla, samtidigt som förnuftet invände att den svenska texten måste handla om något helt annat. (S. 18)

Am Abend des 30. September 1938, nachdem die vier Herren in München Europas Schicksal besiegelt hatten, ging ich in Trelleborg an Land. Es dunkelte bereits. Schweden lag in unbestimmtem Nebel vor mir. Ein Mitreisender von der Fähre nahm mich in seinem Auto nach Malmö mit. Die Fahrt ging durch herbstdunkle, in Nebel getauchte Dörfer. Alles schien zu schlafen. Mein erster Eindruck von Schweden war der von einem nebelverhangenen Land, in dem Dunkelheit und Regen herrschen.
        Von Malmö nahm ich den Zug nach Hässleholm. Im Zugabteil erblickte ich ein Schild mit der Aufschrift „Rökning förbjuden“ (Rauchen verboten). Ich konnte kein Schwedisch und befürchtete, es gehe um etwas „für Juden“; so tief saß die Angst vor Verfolgung, obgleich meine Vernunft mir sagte, dass es bei dem schwedischen Text um etwas ganz anderes gehen müsse.

 

Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria,
Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1999
[Im Schatten der Zukunft. Ideengeschichte der Moderne]

 

KLOCKAN ÄR SINNEBILDEN för den moderna tiden. Det är med klockan, det mekaniska uret, den börjar, Krutet, kompasen och boktrykarkonsten, som Francis Bacon en gång utpekade som den nya tidens förutsättningar, är viktiga men hade alla utvecklats tidigare I Kina utan att åstadkomma jordskred där. Det mekaniska uret är den västerlandska maskinen. (…)
DIE UHR IST DAS SINNBILD der modernen Zeit. Es ist die mechanische Uhr, die ihren Beginn anzeigt. Auch Schießpulver, Kompass und Buchdruckerkunst – die Francis Bacon einst als Voraussetzungen der neuen Zeit bezeichnete – sind von Bedeutung. Doch waren sie allesamt schon früher in China entwickelt worden, ohne dort einen Erdrutsch verursacht zu haben. Die mechanische Uhr ist die abendländische Maschine. (…)
   
     I kloster och katedralstäder i Italien, Frankrike och England hade behovet av en bättre tidmättning påtalats långt innan man hade förmåga att göra något åt saken. Gerbert, som var påve under namnet Sylvester II vid det magiska årtalet 1000, var bland dem som efterlyste ett vattenur som skulle dela in dygnets tjugofyra timmar på ett exakt sätt, så att till och med minuterna – eller “ostenta”, som Gerbert sade – kunde beräknas någorlunda. Gerbert ingick nämligen i en lärd tradition med påfallande intresse för tidmätning och kronologi, som därmed blev ett av få områden där kristenheten inte hade så mycket att lära av islamsk kultur.
   
     In Klöstern und Kathedralstädten Italiens, Frankreichs und Englands war ein Bedürfnis nach besserer Zeitmessung zu verzeichnen, lange bevor man ihm entsprechen konnte. Gerbert, der unter dem Namen Sylvester II um das magische Jahr 1000 Papst war, gehörte zu denen, die sich auf der Suche nach einer Wasseruhr befanden, welche die 24 Stunden des Tages in exakt gleiche Abschnitte aufteilen sollte, damit selbst noch die Minuten – oder “Ostenten”, wie Gerbert sagte – irgendwie gezählt werden konnten. Gerbert gehörte nämlich einer gelehrten Tradition mit ausgeprägtem Interesse an Zeitmessung und Chronologie an, die auf diese Weise zu einem der wenigen Bereiche wurde, in dem das Christentum von der islamischen Kultur nicht sonderlich viel zu lernen hatte.
   
     Kristendomen är en punktlig religion (själva ordet “punktlighet” kommer av punctum, vilket kan betyda en femtedels timme, en enhet som Gerbert också talade om). Varken judendomen eller islam ställde stora krav på någon exakt tidpunkt när bön eller gudstjänst skulle ske, medan de kristna alltsedan 300-talet firade midnattsmässor eller högtider för vilka det inte fanns något naturligt sätt att avgöra tidpunkten. Tidsobservansen var kanske inte så stor till en början; men i och med klostren, där många samtidigt skulle samlas till gudstjänst, blev den allt viktigare. Också arbetstiden började regleras, och eftersom klostren också var arbetsorganisationer där många utanför ordnarna var sysselsatta med jordbruksarbete och i gruvor och verkstäder, hade tidmätningen en funktion att disciplinera också människor som inte hade vigt sina liv åt kyrkan. (S. 60)
   
     Das Christentum ist eine pünktliche Religion (das Wort „Pünktlichkeit“ selbst kommt von „punctum“, was „eine Fünftelstunde“ bedeuten kann. – Eine Einheit, von der auch Gerbert sprach). Weder Judentum noch Islam stellten große Anforderungen an den exakten Zeitpunkt der Gebetsausübung, während die Christen vom 4. Jahrhundert an Mitternachtsmessen und Feiern ausrichteten, für deren zeitliche Lokalisierung es keinen natürlichen Anhaltspunkt gab. Anfänglich mag die Beachtung der Zeit vielleicht nicht sonderlich ausgeprägt gewesen sein; in den Klöstern indes, wo viele Menschen sich gleichzeitig zum Gottesdienst versammeln wollten, wurde sie immer wichtiger. Auch die Arbeitszeit bedurfte der Regulierung. Und weil die Klöster immer auch Arbeitsorganisationen waren, mit vielen Menschen, die außerhalb der Orden in der Landwirtschaft, in Gruben und Werkstätten beschäftigt waren, kam der Zeitmessung die Funktion zu, auch die zu disziplinieren, die ihr Leben nicht der Kirche geweiht hatten.